Biz barada

"YNAMLY ÝÖRELGE" HOJALYK JEMGYÝETI

Ýaş we döwrebap kompaniýalaryň biri hökmünde Türkmenistanyň çäginde polipropilen çig malyndan CF FDY multifilament pp-ýüplükleri öndürmek we satmak işlerini alyp barýar. Uzakmöhletleýin we ikitaraplaýyn bähbitli gatnaşyklary nazara alýan kärhanamyzyň açylanyna az wagt bolan hem bolsa, ýurdumyzyň içinde we daşynda ençeme ygtybarly hyzmatdaşlary edinmegi başardy.

Ýüplüklerimiziň hil-derejesini birkemsiz we yzygiderli saklamak üçin dünýäde özüni tanadan kärhanalaryň iň täze enjamlaryny ulanýarys. Önümçilik prosesiniň başyndan, ýagny çig mal saýlamakdan – tä taýyn önüme çenli hünärmenlerimiz tarapyndan berk gözegçilik edilip, labaratoriýa barlaglardan geçirilýär.

Önümlerimiz

“KEMENT” haryt nyşanly CF FDY multifilament PP-ýüplükleriň aýratynlyklary:

ÇYDAMLY

CF FDY multifilament PP-ýüplükleriň önümçilik prosesi polipropilen granulalaryň ekstruziýasy bilen başlanýar. Polimeriň himiki düzümi – önüme himiki, fiziki we daşky gurşaw garawyna çydamly häsiýeti bagyş edýär.

Polimeriň polýar däl gurluşy sebäpli PP-ýüplügini himiki taýdan inert diýip häsiýetlendirip bolar. Ýüplügiň fiziki gurluşy materialyň kapilýar döwülmesine we könelmesine garşy örän çydamlydyr. Mundan başgada PP-ýüplügi maýyşgak we howanyň islendik şertine durnuklydyr.

KÖPUGURLY

Ulanyş gerimine görä hem-de müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin biz “Ynamly Ýörelge” hojalyk jemgyýeti “Kement” haryt nyşanly CF FDY multifilament PP-ýüplüklerimiz üçin ýokary hilli “Masterbatch” goşundylaryny ulanýarys. Dünýäbelli “Masterbatch” himiki goşundylaryny öndürýän kärhanalar bilen ysnyşykly işläp, dürli-dürli şertlerde ulanyp bolaýjak antistatik, ultramelewşe şöhlelere we hat-da ýangyna çydamly ýüplükleri hem öndürýäris.

EKOLOGIÝA TAÝDAN ARASSA

Dürli goşundylar arkaly PP-ýüplüklerimizi, beýleki ýüplükleri boýamak prosesinden tapawutlylykda – suw ulanmazdan dürli reňkleri berip bilýäris. Mundan başga-da biziň CF FDY multifilament PP-ýüplüklerimiz aňsat hem-de arzan “gaýtadan işläp” bolýan kategoriýa girýär. Bu bolsa beýleki Neýlon ýa-da Polyester ýaly polimerlerden tapawutlylykda örän çylşyrymly himiki bölme proses bilen bagly däldir.

ÝEŇIL

PP-ýüplükleri beýleki ýüplükler bilen deňeşdireniňde agram taýdan iň ýeňilidir. Has dogrusy pagtadan 50%, polyesterdan 34% hem-de naýlondan 20% agram tapawudy bardyr.

ÝAKYMLY

Özüniň yssyz, endama ýakymly, antibakterial we özünden suw iterýän häsiýetleri bilen tapawutlanýan PP-ýüplükleri dokma senagatynda ýokary hilli we dürli maksatly matalary dokamak üçin giňden ulanylýar.

Şu aşakdaky ýüplükleri öndürýäris:

Mundan başga-da reňk görnüşlerimiz hem ulydyr. Müşderileriň islegine görä dürli häsiýetli (ýangyna, ultramelewşe şöhlelerine çydamly w.b.) ýüplükleri öndürip bilýäris.

DenierFilament sanyGörnüşiSüýnmesi
10050ortaça berk 20 – 30%
15050,72ortaça berk20 – 30%
20050,72,74ortaça berk20 – 30%
25050,72,74ortaça berk20 – 30%
30050,72,74ortaça berk20 – 30%
40050,72,74ortaça berk20 – 30%
50050,72,74ortaça berk20 – 30%
60050,72,74,96ýokary derejede berk15 – 30%
80050,72,74,96ýokary derejede berk15 – 30%
1000144,148ýokary derejede berk15 – 30%
1500144,148ýokary derejede berk15 – 30%
2000288,296ýokary derejede berk15 – 30%
2500288,296ýokary derejede berk15 – 30%
3000288,296ýokary derejede berk15 – 30%
4000288,296ýokary derejede berk15 – 30%

SALGYMYZ:

Önümçilik desgasynyň meýdany 1000 m² bolup, zawod Ahal Weýatynyň Ak Bugdaý etrabyndaky Senagat zolagynyň 105-nji ýer böleginde ýerleşýär. Desgamyz haryt öndürmek, synag etmek we ibermek üçin ähli zerur infrastrukturalara eýedir.

Habarlaşmak üçin

KEMENT - Dogry hyzmatdaşlygyň salgysy!

Sertifikatlar

ISO 10002

ISO 45001

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Habarlaşmak üçin

Telefon: +99362 286401
24/7

E-mail: info@kementfiber.com
Websaýt: kementfiber.com

Salgymyz:

 

Ashgabat, Turkmenistan
744000, TKM

Loading
Your message has been sent. Thank you!